Церковь Адвентистов Седьмого Дня в Украине Церковь Адвентистов Седьмого Дня в Украине
 
Головна Основи віри Служіння Структура Церкви Історія АСД
 
 
 

Поширення гуситського руху в Україні

Річ Посполита була в найтісніших культурних стосунках із Чехією. Тому, коли на початку XV ст. ідеї гусизму почали активно поширюватися, вони швидко різними шляхами докотилися й до України. Наша країна здавна була в тісних економічних зв’язках з Чехією. Тому й не дивно, що багато українців мали родинні стосунки з чехами та посилали дітей на навчання до чеських навчальних закладів. Зокрема, в Празькому університеті з XIV ст. навчалося чимало українців, які приймали вчення Гуса та ставали його учнями, а вертаючись додому, привозили з собою і гуситські релігійні ідеї [1]. Чехи мали гарну репутацію та велике поширення, особливо в Західній Україні. Їх було особливо багато між міщанством. Чеські писання ставали літературним взірцем і джерелом натхнення для наших літераторів, і були не тільки зрозумілими, але й близькими по духу — оскільки культури двох народів вважалися союзними. Чехи, які потрапляли до наших країв, демонстрували свою повагу до «грецької віри» як репрезентантці апостольських традицій. Виступаючи проти Римської Церкви, доводячи, що вона викривила апостольське правдиве християнство, гусити протиставляли їй авторитет Церкви Східної — яка так само, як і вони, підтримувала причастя під обома видами, вживання слов’янської мови при богослужінні, не визнавала целібат, тощо.

Особливо активно відстоював ці погляди один із лідерів гуситського руху Ієронім Празький. Під час суду над ним у Констанці, серед інших звинувачень, йому закидали і те, що він, перебуваючи на Русі в 1412—1413 рр., віддавав честь православним церквам і духовенству, доводив прилюдно, що православні добрі християни, радив їм далі міцно триматись своєї віри. Ієронім, відповідаючи, не заперечував такого свого сприятливого ставлення до Східної Церкви. Визнавав, що доводив правовірність православних — «і тепер боронив би, коли б міг» [1] спільність чеської та русинської церков.

Оскільки в XV — XVI ст. серед усіх держав Європи Річ Посполита була найбільш толерантною до інших віросповідань, то різні релігійні емігранти знаходили тут не тільки притулок, а й вільно поширювали свої вчення. Білоруський письменник акад. Є. Карський відзначає: «Учение гуситов в Литву проникло рано, еще при Витовте. Друг и сотрудник Гуса Ієроним Пражскій был в Литве и Западной Руси; ...здесь он произвел сильное впечатленіе на русских, особенно на знать. Сношенія с гуситами продолжались и после, и, благодаря этому, ученіе гуситов быстро распространилось в Западной Руси. Подъ вліяніем гуситов, усилилось обращеніе в Литовской Руси чешских книг и знакомство с чешскимъ языкомъ. Пример чехов, имевших книги Св. Писанія на народном языке, естественно побуждал и радетелей просвещенія в Западной Руси обратиться к переводам на народный язык» [2].

Це привело чеських реформаторів до зближення з християнським Сходом, де, на їхню думку, все ще переважало християнське життя у його первісному вигляді. У 1452 р. чехи розпочали переговори з Константинопольською церквою про унію. У листі-відповіді «священикам і князям Богемії» також висловлювалося сподівання на унію з чехами. Але падіння Константинополя в 1453 р. поклало край переговорам.

Після битви під Ліпанами католицькі війська майже знищили військо братських гуситів. В Чехії розпочалися тотальні переслідування гуситів, які позбавившись військової підтримки мусили рятуватись втечею. Велика кількість з них емігрувала на наші землі, оскільки Україна мала інтенсивні зв'язки з Чехією, і була єдиною некатолицькою і дружньо налаштованою сусідкою. Саме тому гуситський рух був представлений на українських землях, а громади «чеських братів» діяли тут і впливали на українську релігійну думку.

В XV — XVI ст. гуситів у нашій країні, особливо у Галичині, було багато. Про те, що ідеї гусизму справді сильно поширилися серед українського народу, красномовно свідчить лист короля Ягайла 1423 р. до львівської шляхти й усього Руського воєводства (Галичини). «У листі цьому Ягайло скаржився, що коли треба було йти на поміч гуситам, то галичани охоче пішли (з Корибутовичем), навіть не сподіваючись на платню; коли ж тепер він кликав їх проти гуситів на поміч королю та папі, то ніхто не пішов, хоч король пропонував платню, а папа давав відпущення гріхів. І це особливо причиняється до нашого смутку, — додає він, — що деякі з нашого королівства і особливо шляхтичі Руської землі, на поклик князя Жигімонта проти нашого відома і бажання в поміч гуситам пішли, хоч їм нічого не обіцяно за утрати і небезпеки. А тепер на заклик наш, відмовились іти проти гуситів» [3].

Отже, гуситським впливам сприяли дружні чесько-русинські і гуситсько-православні стосунки. Про це переконливо свідчать факти прихильності населення Польщі та Литви (до яких належали українські землі в той час) до гуситів, участь українців в військових діях гуситів проти католицької Європи. Поширенню гуситських ідей на теренах України сприяли також спільність мови та Кирило-Мефодіївської традиції і давній значний культурний вплив чехів на поляків та русинів.

Докази гуситських впливів помічаються у розвиткові вільної громадської думки, в ідеї соборності церкви — участі громадян в її керуванні. Промовисті факти — прошення руських князів до патріарха за свого вибранця на митрополію єпископа Йону в 1490 р., поставлення митрополитом Цамблака собором єпископів і «всіх князів литовських і руських земель» православної віри. Ці факти були симптомами наростання ідеї протекторату громадянства над церквою та прямим доказом гуситських впливів. Братський православний рух був головним акумулятором гуситських ідей в Україні. Братства, так як і гуситські громади, самі тлумачили Святе Письмо, усували священиків і вирішували церковні питання.

Світоглядна та догматична близькість чеського та русинського братських рухів.

У питаннях мови і чеські, і русинські братчики перш за все проводили реформи правопису, який зробив книги зрозумілими для простого народу. Створювали не латинські, а слов’янські школи, видавали граматики (букварі), лексикони (словники). Проводили богослужіння і проповідували народною мовою і вимагали скасування латини у церковному житті.

Церковно-організаційні принципи також були спільними. Як і гусити, православні брати виступали проти перетворення духовенства на окремий, привілейований стан. Вимагали спрощення культу, причащання мирян під двома видами, відмови духовенства від непомірних привілеїв, оскільки священик має жити за рахунок плати, яку йому надає громада, достатньої, щоб задовольнити свої необхідні життєві потреби. Здійснювали управління церквою на засадах соборноправності та виборності священників та єпископів за участі місцевих громад в управлінні церквою. Відкидали папське ієрархічне управління та целібат і виступали проти плати за таїнства й симонії (продаж церковних посад за гроші). Намагалися відродити правдиве благочестя в церкві, боролись з корупцією на всіх рівнях, опікувались хворими й безпомічними.

Незважаючи на те, що рух гуситів загалом зазнав поразки, він призвів до створення громад «чеських братів» — однієї з протестантських течій. В основу її віровчення були покладені погляди Я. Гуса, а також Петра Хельчицького (1390—1430). Останній у своєму трактаті «Про духовну боротьбу» пропагував ідею непротивлення всім видам насильства, відкидав становий поділ суспільства й закликав перебудувати світ на основі рівності й братерської любові. Він одним із перших у європейській релігійній думці почав розвивати ідеї релігійної терпимості й невтручання держави у релігійні справи. Згідно з головною ідеєю, висловленою в його творах, лише перші християни правильно розуміли приписи Христа, викладені в Євангелії. Усе, що пізніше було додано до вчення та способу життя Церкви, є вигадкою антихриста. Тому справжній християнин повинен вірно слідувати Божим заповідям з Біблії, намагаючись відновити Церкву апостольських часів.

Осередки «чеських братів» знаходилися на українських землях, пе-редусім у західних регіонах — Галичині, Закарпатті, Волині. На Галичині зокрема жив один із видатних «чеських братів» Яв Фікар - сподвижник Я. Коменського. У Дублянах, що під Львовом, мешкав один із лідерів цього руху — П. Крокочинський. Громади «чеських братів» існували у Венгрові, Влодаві, Берестечку та інших містах Галичини та Волині [4].

У наступному номері ми дізнаємося про діяльність гуситських громад Чеських братів в Україні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Грушевський М. С. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. Т. 5. Кн. 1. / Упоряд. та приміт. C. K. Росовецького. - К.: Либідь, 1995. — с. 82
2. Соколов И. Отношение протестантизма к России в XVI и XVII веках. - М., 1880. 562 с.247
3. Огієнко І. Українська церква. Нариси з історії Української Православної церкви. – Київ, 1993. - с.107
4. Історія релігії в Україні: В 10 т. – К., 1997. – Т.5. Протестантизм в Україні // За ред. П. Яроцького. – 2002.- 424 с.18

Віталій Нероба, магістр релігієзнавста, м.Ніжин Чернігівська обл..
 

Поделиться:
просмотров: 2763
 

Нове на сайті

  26.03.2017 Урок субботней школы, №2, 2017 (+ комментарий)
    Каталог файлів
  26.03.2017 Урок субботней школы, №2, 2017
    Каталог файлів
  26.03.2017 Урок суботньої школи, №2, 2017
    Каталог файлів
  26.03.2017 "День за днем", №527
    Каталог файлів
  26.03.2017 Чи можна довіряти благодійним організаціям? (ВІДЕО)
  26.03.2017 Як покращити сон? (ВІДЕО)
  25.03.2017 Як здобути авторитет? (ВІДЕО)
  25.03.2017 Як безкоштовно отримати земельну ділянку? (ВІДЕО)
  25.03.2017 Анонси подій
   
  25.03.2017 Спілці християнських письменників — 10 років (ВІДЕО)
 

Події Церкви в Україні

  25.03.2017  Християнське арт-кафе «Parkovka» стартувало в Рахнах-Лісових
  24.03.2017  Вінницькі адвентисти роздали духовну літературу жителям селища Десни
  23.03.2017  На Херсонщині пройшов концерт «Через духовну реформацію — до оновлення країни»
  23.03.2017  У Бердичеві вісім осіб приєдналися до адвентистської церкви
  23.03.2017  Семейный фестиваль в Черновцах стал первой оффлайн встречей команды телеканала «Надія» со зрителями
  23.03.2017  Луганские адвентисты провели церемонию посвящения детей в международные церковные детские организации
  23.03.2017  Бучанські школярі випробували свої сили на щорічній спартакіаді в УГІ
  22.03.2017  Протестанти влаштували вуличну благодійну акцію у Тиврові (ФОТО)