assign('gotMenu',$gotMenu); $bookID=intval(trim($_GET['bookid'])); $chapID=intval(trim($_GET['ch'])); $tst=trim($_GET['ch']); $bibleLang=trim($_GET['lang']); switch($bibleLang){ case 'en': $bLang='en'; break; case 'ua': $bLang='ua'; $oldTestament=array( 1=>'Буття', 2=>'Вихід', 3=>'Левит', 4=>'Числа', 5=>'Повторення Закону', 6=>'Ісус Навин', 7=>'Книга Суддів', 8=>'Рут', 9=>'1 Самуїлова', 10=>'2 Самуїлова', 11=>'1 Царів', 12=>'2 Царів', 13=>'1 Хроніки', 14=>'2 Хроніки', 15=>'Ездра', 16=>'Неемія', 17=>'Естер', 18=>'Йов', 19=>'Псалми', 20=>'Приповісті', 21=>'Екклезіяст', 22=>'Пісня над піснями', 23=>'Ісая', 24=>'Єремія', 25=>'Плач Єремії', 26=>'Єзекіїль', 27=>'Даниїл', 28=>'Осія', 29=>'Йоїл', 30=>'Амос', 31=>'Овдій', 32=>'Йона', 33=>'Михей', 34=>'Наум', 35=>'Авакум', 36=>'Софонія', 37=>'Огій', 38=>'Захарія', 39=>'Малахії' ); $newTestament=array( 40=>'Від Матвія', 41=>'Від Марка', 42=>'Від Луки', 43=>'Від Івана', 44=>'Дії Апостолів', 59=>'Якова', 60=>'1 Петра', 61=>'2 Петра', 62=>'1 Івана', 63=>'2 Івана', 64=>'3 Івана', 65=>'Юда', 45=>'До римлян', 46=>'1 до коринтян', 47=>'2 до коринтян', 48=>'До галатів', 49=>'До ефесян', 50=>"До филип'ян", 51=>'До колоссян', 52=>'1 до солунян', 53=>'2 до солунян', 54=>'1 Тимофію', 55=>'2 Тимофію', 56=>'До Тита', 57=>'До Филимона', 58=>'До євреїв', 66=>'Одкровення' ); $pageTitle='Біблія з пошуком.'; $txtNewTestament='Книги Старого заповіту'; $txtoldTestament='Книги Нового заповіту'; $txtGlava=', Роздiл '; break; case 'ru': default: $bLang='ru'; $oldTestament=array( 1=>'Бытие', 2=>'Исход', 3=>'Левит', 4=>'Числа', 5=>'Второзаконие', 6=>'Иисус Навин', 7=>'Судьи', 8=>'Руфь', 9=>'1-я Царств', 10=>'2-я Царств', 11=>'3-я Царств', 12=>'4-я Царств', 13=>'1-я Паралипоменон', 14=>'2-я Паралипоменон', 15=>'Ездра', 16=>'Неемия', 17=>'Есфирь', 18=>'Иов', 19=>'Псалтырь', 20=>'Притчи', 21=>'Екклесиаст', 22=>'Песня Песней', 23=>'Исаия', 24=>'Иеремия', 25=>'Плач Иеремии', 26=>'Иезекииль', 27=>'Даниил', 28=>'Осия', 29=>'Иоиль', 30=>'Амос', 31=>'Авдий', 32=>'Иона', 33=>'Михей', 34=>'Наум', 35=>'Аввакум', 36=>'Софония', 37=>'Аггей', 38=>'Захария', 39=>'Малахия' ); $newTestament=array( 40=>'От Матфея', 41=>'От Марка', 42=>'От Луки', 43=>'От Иоанна', 44=>'Деяния', 59=>'Иакова', 60=>'1-е Петра', 61=>'2-е Петра', 62=>'1-е Иоанна', 63=>'2-е Иоанна', 64=>'3-е Иоанна', 65=>'Иуды', 45=>'К Римлянам', 46=>'1-е Коринфянам', 47=>'2-е Коринфянам', 48=>'К Галатам', 49=>'К Ефесянам', 50=>'К Филлипийцам', 51=>'К Колоссянам', 52=>'1-е Фессалоникийцам', 53=>'2-е Фессалоникийцам', 54=>'1-е Тимофею', 55=>'2-е Тимофею', 56=>'К Титу', 57=>'К Филимону', 58=>'К Евреям', 66=>'Откровение' ); $pageTitle='Библия с поиском.'; $txtNewTestament='Новый Завет'; $txtoldTestament='Ветхий Завет'; $txtGlava=', Глава '; break; } $smarty->assign('oldTestament',$oldTestament); $smarty->assign('newTestament',$newTestament); $smarty->assign('bLang',$bLang); if($_POST['submitSearch']=='Поиск'){ #### SEARCH QUERY $search_query=trim($_POST['search_query']); $search_query = substr($search_query, 0, 64); $search_query = preg_replace("/[^\w\x7F-\xFF\s]/", " ", $search_query); // $good = trim(preg_replace("/\s(\S{1,2})\s/", " ", ereg_replace(" +", " "," $search "))); // $good = ereg_replace(" +", " ", $good); #### SEARCHED BOOK $searchedBook=intval($_POST['search_bible']); if($searchedBook==-1) $where='bookid>=1 AND bookid<=66'; elseif($searchedBook==-2) $where='bookid>=1 AND bookid<=39'; elseif($searchedBook==-3) $where='bookid>=40 AND bookid<=66'; elseif($searchedBook>0 && $searchedBook<=66) $where='bookid='.$searchedBook; $query = "SELECT concat(verse,'. ',txt), bookid, chapter FROM ".$dbprefix."bible_".$bLang." WHERE txt LIKE '%". str_replace(" ", "%' AND txt LIKE '%", $search_query). "%' AND ".$where; $gotSearch=sql_query($query ,1); $smarty->assign('gotSearch',$gotSearch); $smarty->assign('search_query',$search_query); $smarty->assign('searchedBook',$searchedBook); $smarty->assign('pageTitleHead',$pageTitle); $smarty->assign('searchID',1); } elseif(!$bookID){ $gotChapters=sql_query('SELECT bookid, MAX(chapter) FROM '.$dbprefix.'bible_'.$bLang.' GROUP by bookid',1); $gotChap=array(); foreach($gotChapters as $key=>$val){ $gotChap[$val[0]]=$val[1]+1; } $smarty->assign('gotChapters',$gotChap); $smarty->assign('pageTitleHead',$pageTitle); } elseif($bookID>0 && $chapID>0){ $gotMaxChapter=sql_query('SELECT MAX(chapter) maxchapter FROM '.$dbprefix.'bible_'.$bLang.' WHERE bookID="'.$bookID.'" ',0); $gotMaxChapter=$gotMaxChapter[0]; $gotCont=sql_query('SELECT concat(verse,". ", txt) verse FROM '.$dbprefix.'bible_'.$bLang.' WHERE bookID="'.$bookID.'" AND chapter="'.$chapID.'"',1); $smarty->assign('gotCont',$gotCont); if($bookID>39) { $smarty->assign('bookName',$newTestament[$bookID]); $smarty->assign('testament',$txtNewTestament); $smarty->assign('pageTitleHead', $newTestament[$bookID].$txtGlava.$chapID); } else { $smarty->assign('bookName',$oldTestament[$bookID]); $smarty->assign('testament',$txtOldTestament); $smarty->assign('pageTitleHead', $oldTestament[$bookID].$txtGlava.$chapID); } $smarty->assign('bookID',$bookID); $smarty->assign('chapID',$chapID); $smarty->assign('gotMaxChapter',($gotMaxChapter+1)); if($chapID>1 && $chapID<=$gotMaxChapter) $chapIDprev=$chapID-1; if($chapID==1 || $chapID>$gotMaxChapter) $chapIDprev=0; if($chapID>0 && $chapID<$gotMaxChapter) $chapIDnext=$chapID+1; if($chapID<1 || $chapID==$gotMaxChapter) $chapIDnext=0; $smarty->assign('chapIDnext',$chapIDnext); $smarty->assign('chapIDprev',$chapIDprev); } elseif($bookID>0){ $gotMaxChapter=sql_query('SELECT MAX(chapter) maxchapter FROM '.$dbprefix.'bible_'.$bLang.' WHERE bookID="'.$bookID.'" ',0); print 'SELECT MAX(chapter) maxchapter FROM '.$dbprefix.'bible_'.$bLang.' WHERE bookID="'.$bookID.'" '; $gotMaxChapter=$gotMaxChapter[0]; $gotCont=sql_query('SELECT concat(verse,". ", txt) verse FROM '.$dbprefix.'bible_'.$bLang.' WHERE bookID="'.$bookID.'" AND chapter=1',1); $smarty->assign('gotCont',$gotCont); if($bookID>39) { $smarty->assign('bookName',$newTestament[$bookID]); $smarty->assign('testament',$txtNewTestament); $smarty->assign('pageTitleHead', $newTestament[$bookID].$txtGlava.'1'); } else { $smarty->assign('bookName',$oldTestament[$bookID]); $smarty->assign('testament',$txtOldTestament); $smarty->assign('pageTitleHead', $oldTestament[$bookID].$txtGlava.'1'); } $smarty->assign('bookID',$bookID); $smarty->assign('chapID',1); $smarty->assign('gotMaxChapter',($gotMaxChapter+1)); $chapID=1; if($chapID==1 || $chapID>$gotMaxChapter) $chapIDprev=0; if($chapID>0 && $chapID<$gotMaxChapter) $chapIDnext=$chapID+1; if($chapID<1 || $chapID==$gotMaxChapter) $chapIDnext=0; $smarty->assign('chapIDnext',$chapIDnext); $smarty->assign('chapIDprev',$chapIDprev); } foreach ($genLang as $key=>$val){ $smarty->assign($key,$val); } $tpl = $smarty->fetch($file_tpl.'.tpl'); print $tpl; ?>